Voordelen
 • Rechtstreeks vragen stellen aan ervaren juristen
 • Rechtshulp bij juridische conflicten waar u mee te maken kunt krijgen
 • Dekking aangepast op uw persoonlijke situatie
 • U bepaalt zélf welke onderdelen u wilt verzekeren
 

Dekking

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstandverzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar.

De rechtsbijstandverzekering bestaat uit een basisdekking. Deze dekking kunt u uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen.

Basisdekking

De Basisdekking geeft aanspraak op de navolgende rechtsbijstand:

Adviesservice

Het verlenen van een juridisch advies ter zake van geschillen of rechtsproblemen waarbij verzekerde direct is betrokken. Ter zake van dezelfde aangelegenheid wordt slechts éénmaal een advies verstrekt.

Externe kostendekking

 • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
 • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de aanvullende voorwaarden.

Verhaalsbijstand

Rechtsbijstand ter zake van verhaal van schade aan (de eigendommen van) verzekerde, toegebracht door een derde die daarvoor wettelijk aansprakelijk is.

Contractbijstand

Rechtsbijstand ter zake van geschillen:

 • uit koop-, verkoop-, huur-, bruikleen-, onderhouds-, (ver)bouw- en reparatieovereenkomsten;
 • uit overeenkomsten met dienstverleners.

Burenrechtelijke bijstand

Rechtsbijstand ter zake van vorderingen die voortvloeien uit het burenrecht of erfdienstbaarheden.

Bestuursrechtelijke bijstand

Rechtsbijstand ter zake van administratiefrechtelijke geschillen met de Nederlandse overheid over:

 • overheidsbeschikkingen die rechtstreeks tot verzekerde zijn gericht;
 • overheidsbeschikkingen (inclusief bestemmingsplannen) die rechtstreeks het gebruik van een aan verzekerde toebehorende onroerende zaak aantasten;
 • onteigening.

Franchise

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 450,- beloopt. Dit geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.